گواهینامه ها و صلاحیت ها

گواهینامه درماتولوژی با افتخارات
بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهران، ایران (۲۰۱۰- ۲۰۰۶)

دکترا پزشکی با افتخارات
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
قزوین، ایران (۲۰۰۴-۲۰۰۴)